Nyereményjáték szabályzat – 2018

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Service 4 You Hévíz Kft (1037 Budapest, Folyondár utca 9/b) által üzemeltetett
@s4yhotels Facebook és service4you.hu weboldalon elérhető JUTALMAZZUK HŰSÉGÉT elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Service 4 You Hévíz Kft. (továbbiakban: Service4You Hotels).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Service 4 You Hotels nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A nyereményjáték során 1 db 1 évig érvényes 2 fős 2 éjszakás Tisza Balneum Hotel vouchert sorsolunk ki.

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. NOVEMBER 21. és 2018. DECEMBER 20. ÉJFÉL között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező hírlevél feliratkozók a sorsoláson nem
vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban
meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • hozzájárulás, hogy a Service4You Hotels közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Játékost megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.
 • egy feliratkozó egy e-mail címmel legfeljebb egyszer pályázhat, és vehet részt a Játékban.
 • hozzájárulás, hogy a nyertest Facebookon értesítjük

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a
Service4You Hotels-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, – és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

5. Nyeremény

A Játék nyereménye: 1 db 1 évig érvényes 2 fős 2 éjszakás vouchert a Tisza Balneum Hotelbe.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Service4You Hotels és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Service4You Hotels vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Service4You Hotels nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A Service4You Hotels az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A sorsolás 2018. december 21-én történik – egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Service4You Hotels 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Service4You Hotels, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékos a sorsolás további részében nem sorsolható ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra regisztrált e-mail címen és a Facebook oldalunkon keresztül értesítjük, a
sorsolást követő 5 munkanapon belül.

A nyeremény kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges lesz majd a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Service4You Hotels-el a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Service4You Hotels-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyat a Service4You Hotels kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Service4You Hotels mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Service4You Hotels a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Service4You Hotels nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Service4You Hotels -t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Service4You Hotels -t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Service4You Hotels részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Service4You Hotels a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatvédelmi Tájékoztató (link: https://service4you.hu/kapcsolat/adatvedelmi-tajekoztato/), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Service4You Hotels nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Service4You Hotels az Adatvédelmi Tájékoztató 5.) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 30 napig a www.service4you.hu weboldalon kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Játékos(ok) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Játékkal kapcsolatosan a sorsolást követő 30 napig a www.service4you.hu weboldalon nyilvánosságra hozza;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar
  Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Service4You Hotels az Adatkezelési Tájékoztató 5.) pontjában meghatározott célból a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a info@service4you.hu email címen vagy írásban postai úton a Service 4 You Hévíz Kft. 1037 Budapest, Folyondár utca 9/b postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A Service4You Hotels adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: info@service4you.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Service4You Hotels Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Service4You Hotels nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Service4You Hotels -nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Service4You Hotels a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Service4You Hotels kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Service4You Hotels -el vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Service4You Hotels a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Service4You Hotels nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Service4You Hotels nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Service4You Hotels-el szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Service4You Hotels által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Service4You Hotels -nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Service4You Hotels -t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A Service4You Hotels fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 5 napig elérhető a www.service4you.hu weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@service4you.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését

Kelt: Budapest, 2018. november 18.